រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ – CEN