សម្តេច​សង្ឃ​ទី​បេ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​សង្គ្រោះ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​បន្ទាន់ ដោយសារ​បញ្ហា​សុខភាព​ – CEN