ដាប់​ប៊ែ​ល​យូ​ប៊ី ហ្វា​យ​នែ​ន បានប្រកាស​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​ការិយាល័យ​តំបន់​ពីរ របស់ខ្លួន​, ការិយាល័យ​តំបន់​រហូតដល់​ចំនួន 15 និង សាខា​សរុប​រហូតដល់ 107 ទូទាំងប្រទេស – CEN