អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ខ្លាំង ធ្វើ​ឲ្យ​ដំរី​ចាស់​មួយ​ក្បាល​ងាប់​ – CEN