រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​និង​កំពុង​ផ្តល់​អាទិភាព ដល់​ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ – CEN