អ្នកទេសចរ​ដណ្តើម​គ្នា​យក​កូន​ត្រី​ដូ​ហ្វីន​ ដើម្បី​ថតរូ​បសែល​ហ្វី រហូត​ដល់​វា​ដាច់​ខ្យល់​ងាប់​ – CEN