​នឹង​ចេញ​ប្រកាស​ក្នុង​ការលុបបំបាត់ ការផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ដែល​មាន​ផ្តល់​រង្វាន់ និង​ការប្រគំ​តន្ត្រី​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង នៅតាមឃុំ ស្រុក ខេត្ត​ – CEN