អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ត្រៀម​កសាង​សំណុំបែបបទ បញ្ជូនទៅ​តុលាការ ករណី​អ្នក​រឹង​រួស មិន​ព្រម​មក​ប្រកាស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​និង​បំណុល​ – CEN