រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ ៖ ភ្ញៀវទេសចរបរទេសធំៗ ចាប់អារម្មណ៍​បបួលគ្នា​ទៅ​មើល​កញ្ចុំផ្កាយកាឡាក់ស៊ី មីលគី វ៉េ (galaxy Milky Way) នៅលើភ្នំបូកគោ – CEN