កូន​របស់​ស្ត្រី​រងគ្រោះ​ស្នើឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ចាត់វិធានការ​លើ​ម្ចាស់​ផេ​កមួយ ក្រោយ​ពេល​ចុះ​ផ្សាយ​ពត៌មាន​មិន​ពិត​ពី​ករណី​ប្លន់​សម្លាប់​កាលពី​ជិត ៤ ឆ្នាំមុន នៅ​កោះកុង​ – CEN