អនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ លុបបំបាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់ កាត់បន្ថយ​​ករណី​ស្លាប់​បាន​កាត់បន្ថយ ៩៩% ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN