ចូរ​រក្សា​ទម្ងន់​ឲ្យបាន​ថេរ ព្រោះ​បើ​ធាត់​ខ្លាំង អ្នក​អាច​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ច្រើ​នមុខ​ – CEN