ស្ថានទូត​ចិន ឆ្លើយតប ទៅកាន់​អាមេរិក តើ​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ជួយ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា ហើយ​អាមេរិក​កំពុង​លើកយក​ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​មក​អុជអាល​រឿង​ទៀតហើយ​! – CEN