ភ្ញាក់ផ្អើល​ទឹកកក​មាន​សត្វ​កណ្ដុរ​នៅ​ខាងក្នុង​ដែល​អ្នកលេង facebook ថា​នាង​ពួន​ទឹកកក កំពុង​ផ្អើល​នៅ​ស្រុក​ក្រឡាញ់​ – CEN