ការវិវត្ត​នៃ​វិស័យ​អប់រំ​ក្នុង​បរិបទ​ឌីជីថល ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​សកល និង​កម្ពុជា​ – CEN