អាកា​រៈទាំង​នេះ បញ្ជាក់ថា អ្នក​ជិត​ដល់ពេល​សម្រាលកូន​ហើយ​ – CEN