មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ ជំរុញឲ្យ​ប្រតិភូ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រុមប្រឹក្សា​កុមារ និង​ក្រុមប្រឹក្សា​យុវជន​កម្ពុជា​ពិភាក្សាគ្នា​ដើម្បី​រក​ដំណោះស្រាយ​ល្អ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​​សាលារៀន​នៅក្នុង​ខេត្ត​របស់ខ្លួន​ – CEN