រាជរដ្ឋាភិបាល​គាំទ្រ​ការផ្ដល់ប្រាក់​រង្វាន់​ដល់​កីឡាករ​កាយ​វប្បកម្ម​ជើងឯក​ពិភពលោក​ – CEN