បើចង់អោយខួរក្បាលមានការចងចាំល្អ អ្នកគួរទទួលទានអាហារទាំងនេះឲ្យបានច្រើន – CEN