អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងរ​ដ្ឋ​បាល និង​បទ​ប​ញ្ញាតិ​ទីផ្សារ នឹង​ជម្រុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម ក្នុងការ​នាំចូល​ដំណាំ​កសិផល​ផ្សេងៗ ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​ឲ្យ​បាន​កាន់តែច្រើន​ – CEN