ចុះ​ស្រង់​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​បាន ច្បាស់លាស់​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគាត់​មាន​ភាពកក់ក្តៅ ជាមួយ​នគរបាល​ – CEN