បាក់​ដី​នៅ​មី​យ៉ាន​ម៉ា កប់​កម្មករ​រ៉ែ​ជាង ៥៤​នាក់​ – CEN