អាការៈ​នៃ​ជំងឺឬ​សដូង​បាត ដែល​អ្នក​គួរ​យល់​ដឹង​ – CEN