អាមេរិក​ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស ៥០​នាក់ ដែល​បង្កើត “​សមាគមន៍​ងងឹត​” ដើម្បី​ជួញដូរ​អាវុធ គ្រឿងញៀន លើ Facebook – CEN