លោក​ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ គាំទ្រ​ការបង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ជេ​ត្រូ ជាមួយ​ផ្សារ​ទំនើប​អុីអន ដើម្បី​ជំរុញ​ការនាំចេញ​ផលិតផល​ខ្មែរ​ – CEN