ពិនិត្យ​សម្រេច​លើ​សេចក្តីព្រាង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី៑​“​ការចុះបញ្ជី​ផ្តល់​បណ្ណ​សម្គាល់​យានជំនិះ និង​បំពាក់​ស្លាកលេខ​សម្គាល់​យានជំនិះ​” – CEN