ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់​គាំ​បេះដូង​ស្លាប់​ក្នុង​សណ្ឋាគារ ពេល​នាំ​ស្រី​ស្នេហ៍​ជនជាតិ​វៀតណាម ទៅ​ក្រេប​ទឹកឃ្មុំ​ – CEN