ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​ប្តី​ហើយ មក​លួច​ឡើង​ឋានសួ​គ៌​ជាមួយ​ប្រុស​ស្នេហ៍ នៅផ្ទះ​សំណាក់ ហើយ​បុរស់​នោះ​ដាច់ខ្យល់​ស្លាប់​ – CEN