លោក​ចៅសង្កាត់​គោករ​កា​ទទួលមរណភាព ​ក្រោយពីជួប​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ – CEN