ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៩ គ្រោះថ្នាក់​ចរចរ​កើតឡើង ១០៧៦លើក បណ្តាលឲ្យស្លាប់ចំនួន ៥១៣នាក់ – CEN