អគារសិក្សា​ដែលជា​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ជាង​ ៤​ លាន​ដុល្លារ​ជិត​ ១៦០​ បន្ទប់​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រូវបាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ – CEN