លោក ស៊ុន ចាន់ថុល នៅឯ​អនុ​វេទិកា​ស្តីពី​ការតភ្ជាប់​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ទីណា​មាន​ផ្លូវ ទីនោះ​មាន​ក្តីសង្ឃឹម​ – CEN