ដានជើង​មនុស្ស​ចំណាស់​បំផុត ត្រូវបាន​រកឃើញ​នៅ​ប្រទេស​ឈឺ​លី មាន​អាយុកាល​ជាង ១៥.០០០​ឆ្នាំ​ – CEN