ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវដែក​របស់​ចិន នឹង​ចាប់​ដៃ​សហការ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្លូវដែក​របស់​ឧកញ៉ា​គិត​ម៉េង ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ផ្លូវដែក​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN