ឈ្មួញ​លួច​នាំ​ជ្រូក​វៀតណាម​ចូល​មន្ត្រី​ជំនាញ​ថា​ មិន​មាន​ឡើយ – CEN