ក្នុង​ឆ្នាំ 2017 និង​2018 សមត្ថកិច្ច​ដុត​គ្រឿងញៀន​ជាង 300 គី​ឡូ និង​កញ្ឆា​ជាង 200 គី​ឡូ​ – CEN