រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានថា ពុំមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូ អ្នកសារព័ត៌មាន អន្តរជាតិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ – CEN