កម្ពុជា​ជំរុញ​ការផ្សព្វផ្សាយ​ទេសចរណ៍​ទៅកាន់​ទីផ្សារ​បណ្តា​ប្រទេស​ម​ជ្ឈឹ​ម​បូ​ពា៍ និង​បណ្តា​ប្រទេស​មូ​ស្លឹ​ម – CEN