តុលាការ​កោះហៅ​លោក​អា​ឡិច ជា​សកម្មជន​នៅ​អា​រ៉ែ​ង ចូល​បំភ្លឺ​ពាក់ព័ន្ធ​បទល្មើស​មួយចំនួន​ – CEN