ក្រុងភ្នំពេញ​សហការ​ជាមួយ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ​លើក​ពីប្លង់​អភិវឌ្ឍន៍​​តំបន់​ប៉ែក​ខាងត្បូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN