អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បង្រៀន​អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុង​ការរួម​គ្នា​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN