កូរ៉េខាងជើង​ថា ទណ្ឌកម្ម​ថ្មី​របស់ UN ប្រឆាំង​នឹង​ខ្លួន​ជា​សកម្មភាព​បង្ក​សង្គ្រាម​ – CEN