រដ្ឋមន្ត្រី​២​រូប ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​ទឹក​កខ្វក់​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN