អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល មាន​សកម្មភាព​ក្នុង​សុច្ឆន្ទៈ​ជួយឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​ដល់​ដំណើរ​ការកសាង និង​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់តាំងពី​គ្រាក្រ​លំបាក​រហូតដល់​ប​ច្ចុ​ប្បន្ន – CEN