រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពាណិជ្ជករ​បរទេស ធ្វើការ​ចុះបញ្ជី​ម៉ាក​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ​ទំនិញ ដើម្បី​ទទួល​បានការ​គាំពារ​ផ្លូវច្បាប់​ – CEN