តើ​ត្រូវ​រក​ភាពត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការសង្ស័យ​គីឡូ​អគ្គិសនី​អស់​ច្រើន​ឬ​បង់ថ្លៃ​អគ្គិសនី​អស់​ច្រើន យ៉ាងដូចម្តេច​? – CEN