ពិបាកចិត្ត​ណាស់ គ្រា​ដែល​កូន​ខ្លួន​បង្កើត​ត្រូវ​អ្នក​ដទៃ​ពុំ​ជឿ​ថា ជា​កូន​របស់​ខ្លួន​ – CEN