ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​សប៊ុក បាន​កែរ​សម្រួល​គោលការណ៍​ទាក់ទង​នឹង​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ របស់​អ្នកប្រើប្រាស់ – CEN