អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដាក់​បញ្ជូល​មេដឹកនាំ​ក្រុមស​កម្មប្រយុទ្ធ​ប៉ាគី​ស្ថាន ក្នុង​បញ្ជី​ភេរ​វករ ក្រោយ​ដឹកនាំ​ការវាយប្រហារ​នៅ​តំបន់ Kashmir – CEN