លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត ជួប​លោក​ឃួង ស្រេង ដើម្បី​ចង់​ដឹង​ពី​ការងារ មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ – CEN